Privacybeleid en Cookies 

De verzameling en de verwerking van persoonsgegevens bij selectie en aanwerving gebeurt  conform de Belgische en Europese privacywetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (1) .

WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS?

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van gegevens in het kader van selectie en aanwerving is HR RAIL, NV van publiek recht, Frankrijkstraat 85, 1060 Sint-Gillis, België, met ondernemingsnummer 0541.691.352.

NMBS NV van publiek recht met maatschappelijke zetel in de Frankrijkstraat 56 in 1060 Brussel is ook verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • Wanneer u de website (YourRecruit) bezoekt en daar uw keuze maakt betreffende de cookies. Als u ervoor kiest cookies te aanvaarden verwerkt NMBS ook de gegevens die via die cookies verzameld worden;
 • Om u tevredenheidsonderzoeken te bezorgen en uw antwoorden daarop te verwerken ;
 • Om u via job-alerts op de hoogte te brengen van nieuwe vacatures die aan uw voorkeuren voldoen;
 • Om u uit te nodigen voor evenementen gericht op het rekruteren van nieuwe medewerkers, zoals job-days;
 • Om, als toekomstige werkgever, een selectie te kunnen maken van de kandidaten die voorgesteld worden door HR Rail en HR Rail op de hoogte te brengen van de geselecteerde kandidaten; en
 • Om een eerste selectie te kunnen maken tussen kandidaten voor bepaalde en hogere functies en de keuze aan HR Rail te kunnen bezorgen.

 

WAARVOOR GEBRUIKT HR RAIL UW GEGEVENS?

HR Rail verwerkt de gegevens die u verstrekt om uw kandidatuur en uw geschiktheid voor een openstaande functie te beoordelen.

 Indien u wordt geselecteerd, dan zullen uw gegevens ook worden gebruikt voor de formaliteiten die nodig zijn voor uw aanstelling als statutaire medewerker of voor het sluiten van uw arbeidsovereenkomst als  het een vacature voor een contractuele medewerker betreft.

HR Rail handelt in het kader van haar  wettelijke opdracht (2), namelijk de aanwerving, selectie en terbeschikkingstelling van personeel voor de vennootschappen van de Belgische Spoorwegen: Infrabel en NMBS.


Infrabel en NMBS zijn de feitelijke werkgevers van het personeel dat HR Rail ter beschikking stelt.

 

WAARVOOR VERWERKT NMBS UW GEGEVENS?

Door uw persoonsgegevens in te vullen voor een vacature die bij NMBS openstaat gaat u ermee akkoord dat NMBS de ingevulde persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doelen:

 • Om een selectie te maken tussen de kandidaten die HR Rail voorstelt zodat NMBS aan HR Rail haar keuze kan meedelen en dat HR Rail  en rekruteringsprocedure voor de geselecteerde kandidaten kan opvolgen; en
 • Om een eerste selectie te kunnen maken tussen kandidaten voor bepaalde en hogere functies en de keuze aan HR Rail te kunnen bezorgen.

Als u op de website uw akkoord hebt gegeven voor deze verwerkingen, verwerkt NMBS uw gegevens:

 • Om u uit te nodigen voor evenementen gericht op het rekruteren van nieuwe medewerkers, zoals job-days; en
 • Om u via job-alerts op de hoogte te brengen van nieuwe vacatures die aan uw voorkeuren voldoen.

Als u op de website cookies hebt aanvaard, verwerkt NMBS ook de door de cookies verzamelde gegevens.   Voor alle informatie met betrekking tot de cookies en de gegevens die deze verzamelen, verwijzen wij u door naar het cookiebeleid.

In het kader van haar legitiem belang kan NMBS u uitnodigen om een tevredenheidsonderzoek over de website en het rekruteringsproces in te vullen. Uw antwoorden zullen samen met de andere ontvangen antwoorden op anonieme wijze verwerkt worden om de website of het rekruteringsproces te verbeteren.

 

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT ?

A. In het kader van de selectie en rekrutering

Wij verwerken de volgende categorieën van gegevens:. 

 • Identificatie- en contactgegevens: zoals naam, titel, adres, telefoonnummer, e-mailadres, rijksregisternummer (in geval van aanwerving).
 • Persoonlijke bijzonderheden: zoals leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit.
 • Academisch curriculum: zoals een overzicht van de bezochte scholen, instellingen, universiteiten, aard van de gevolgde cursussen, beoogde diploma’s, examenresultaten, overige behaalde diploma’s, beoordeling van de vooruitgang die in de studies worden gemaakt.
 • Gegevens over beroepsbekwaamheid: getuigschriften en beroepsopleidingen, speciale licenties (bestuurder, ...).
 • Professionele ervaring
 • Uitslagen van testen: zoals testen voor certificatie voor bepaalde beroepen en uitslagen van proeven en examens.
 • Indien de betrekking het strikt vereist houdt HR Rail fysieke kenmerken bij zoals lengte en gewicht.

Wij wijzen u erop dat uw beslissing om bepaalde in het kader van de wervingsprocedure verplichte of gevraagde gegevens niet te verstrekken, invloed kan hebben op uw mogelijkheid tot deelname aan het wervingsproces

NMBS verwerkt de volgende persoonsgegevens om een selectie te maken tussen de door HR Rail voorgestelde kandidaten en deze selectie aan HR-Rail te bezorgen voor de verdere rekruteringstappen en om een eerste selectie te kunnen maken voor bijzondere en hogere functies en deze keuze aan HR Rail te kunnen bezorgen:

 • Identificatiegegevens: naam en voornaam.
 • Persoonlijke bijzonderheden: zoals leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit.
 • Academisch curriculum: zoals een overzicht van de bezochte scholen, instellingen, universiteiten, aard van de gevolgde cursussen, beoogde diploma’s, examenresultaten, overige behaalde diploma’s, beoordeling van de vooruitgang die in de studies worden gemaakt.
 • Gegevens over beroepsbekwaamheid: getuigschriften en beroepsopleidingen, speciale licenties (bestuurder, ...).
 • Professionele ervaring
 • Andere gegevens vermeld in uw Curriculum Vitae;

B. Om u uit te nodigen voor rekruteringsevents zoals job-days, u uit te nodigen een tevredenheidsonderzoek in te vullen of om u te informeren van andere vacatures die aan uw voorkeuren voldoen (job alerts)

Hiervoor verwerkt NMBS uw identificatiegegevens, uw geslacht en uw emailadres en de voorkeuren die u hebt ingegeven voor het ontvangen van job alerts.

 

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

Enkel de medewerkers van HR Rail of NMBS die deze strikt nodig hebben om hun rol in de hierboven vermelde verwerkingsdoelen te vervullen, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Ze hebben enkel toegang tot die gegevens die strikt noodzakelijk zijn om hun functie naar behoren uit te oefenen. In het kader van de selectieprocedure kan het zijn dat HR Rail uw gegevens moet overdragen of inzage moet geven aan de medewerkers van de feitelijke werkgever bij wie u gesolliciteerd heeft op een open functie. Dit betreft enkel het personeel dat rechtstreeks betrokken is bij de selectieprocedure en binnen de grenzen die nodig zijn voor hun tussenkomst.

In geval van aanwerving, zullen uw gegevens ook gecommuniceerd worden aan medewerkers van de NMBS die verantwoordelijk zijn voor de nodige formaliteiten voor uw indiensttreding, ongeacht of deze tot HR Rail dan wel tot de NMBS  behoren.
 

Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de VDAB, FORAM, Actiris of Bruxelles Formation (de regionale arbeidsbemiddelingsinstanties van de overheid) met het oog op het aanbieden van een voorafgaande relevante opleiding, georganiseerd in nauwe samenwerking met de Spoorwegen, om uw slaagkansen in het wervingsproces te maximaliseren.

Indien we selectiekantoren of assessment centers gebruiken om uw kandidatuur te behandelen, geven wij aan deze organisaties de gegevens door die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun missie.
 

Deze organisaties verwerken uw gegevens volgens de geldende wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens. We verwijzen u door naar de privacyverklaringen van die organisaties voor meer details.

NMBS en HR Rail kunnen uw persoonsgegevens ook bezorgen aan derde partijen die optreden als aannemers (verwerkers) voor deze ondernemingen. In dat geval hebben deze verwerkers alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben voor hun taak.

Daarnaast zijn NMBS of HR Rail soms verplicht uw gegevens te bezorgen aan bevoegde autoriteiten.

In principe bezorgen NMBS of HR Rail uw persoonsgegevens enkel aan natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bevinden in een land dat een beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt dat ten minste gelijk is aan wat de GDPR u in de Europese Economische Ruimte biedt. Zo kunnen de door hen gebruikte cloud providers u gegevens in landen buiten de EER plaatsen of kan een IT-leverancier toegang tot uw gegevens krijgen vanuit een land buiten de EER. In al deze gevallen zijn de nodige contractuele beschermingsmaatregelen genomen zodat uw gegevens beschermd worden op een niveau dat minstens gelijk is aan het beschermingsniveau vereist door de GDPR.

HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

De gegevens die NMBS verwerkt op basis van uw toestemming bewaart NMBS tot u uw toestemming intrekt.

Indien u aangeworven wordt, zal HR Rail uw gegevens opslaan zolang u in dienst blijft en voor zolang de gegevens nodig zijn om aan haar verplichtingen als werkgever te voldoen. 

Indien u niet aangeworven wordt, worden uw profielgegevens bewaard zolang u besluit uw profiel te behouden.

Uw sollicitatiegegevens worden bewaard zolang die nodig zijn om te voldoen aan enkele van onze wettelijke verplichtingen (zoals de uitsluitingsperioden die van toepassing zijn op bepaalde sollicitaties) of op basis van de toestemming die u ons hebt gegeven (aanwervingsreserve).

Aan het einde van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd.

Deze geanonimiseerde gegevens worden bewaard voor statistische doeleinden.

 

Waarmee kunnen NMBS of HR-Rail u helpen betreffende uw persoonsgegevens? 

 

 1. U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. 
 2. U kunt van NMBS of HR-Rail een overzicht ontvangen van de persoonsgegevens die zij van u verwerken. 
 3. U kunt NMBS of HR-Rail vragen om de persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen. 
 4. U kunt NMBS of HR-Rail vragen om bepaalde van uw persoonsgegevens te verwijderen. 
 5. U kunt NMBS of HR-Rail vragen om uw persoonsgegevens in een elektronisch leesbare format te ontvangen om deze te bezorgen aan een andere treinoperator. 
 6. U kunt een gegeven toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. 
 7. U kunt vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken tot bepaalde doelen.  

 

 

1. U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing, (zoals het ontvangen van job alerts) 

U kunt u zich op elk ogenblik gratis verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. Dit geldt zowel voor de gewone verwerking als voor de profilering die gebruikt wordt voor deze direct marketing. 

 

2. U kunt van ons een overzicht ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.  

U hebt het recht tot inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Dit overzicht kan u helpen om na te gaan of u ook van uw andere rechten (bijvoorbeeld uw recht tot wijziging van gegevens) gebruik wil maken. 

 

3. U kunt ons vragen om uw persoonsgegeven aan te passen of aan te vullen. 

Indien u merkt dat de persoonsgegevens die we over u beschikken onjuist of onvolledig zijn, kan u ons vragen om deze aan te passen, respectievelijk aan te vullen.

 

4. U kunt ons vragen om bepaalde van uw persoonsgegevens te verwijderen. 

U hebt op basis van de privacyregels het recht om NMBS of HR Rail te vragen bepaalde gegevens te verwijderen.

Dit is enkel mogelijk wanneer deze gegevens niet meer nodig zijn om een bepaald doel te bereiken.

Zo zal HR Rail niet tot de verwijdering kunnen overgaan wanneer zij nog wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te bewaren. Daarnaast kan zij een aantal resultaten van proeven en examens niet wissen omdat deze latere sollicitaties beïnvloeden.

In het geval u uw gegevens laat wissen kan HR Rail niet meer reageren op eventuele latere verzoeken die u indient om uw rechten uit te oefenen.

 

5. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens in een elektronisch leesbare format te ontvangen om deze te bezorgen aan een andere treinoperator. 

Op basis van de privacyregels hebt u het recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens. U kunt ons dus vragen om alle persoonsgegevens die u ons bezorgd heeft te ontvangen in een elektronisch formaat dat gelezen kan worden. 

 

6. U kunt een gegeven toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. 

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken tot verdere verwerking die gebaseerd is op uw toestemming, zonder dat  dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Afhankelijk van het tijdstip van het intrekken van uw toestemming kan dit ertoe leiden dat HR Rail en de NMBS bepaalde zaken niet meer kunnen bezorgen aan u. 

 

7. U kunt vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken tot bepaalde doelen.  

De privacyregels verlenen u het recht om ons te vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken tot bepaalde doeleinden. Zo kan u zich verzetten tegen verwerkingen op basis van het legitiem belang van de verwerkingsverantwoordelijke. Het zal echter voor NMBS of HR-Rail niets steeds mogelijk zijn om aan dit verzoek te voldoen, bijvoorbeeld wanneer er een wettelijk verplichting is om uw persoonsgegevens te verwerken. 

 

Hoe kan ik dit doen? 

 

U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing door de “uitschrijven” button aan te klikken die u in alle direct marketing documenten zal terugvinden.  

 

Daarnaast kunt u ook een geschreven verzoek met bewijs van uw identiteit sturen naar NMBS Klantendienst, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel of naar privacy@b-rail.be.

Voor wat persoonsgegevens verwerkt door HR-Rail betreft, kan u uw verzoek sturen naar het e-mailadres dataprotection@hr-rail.be of naar onderstaand postadres:

HR Rail

10.04 HR.003 Information Security & Data Protection Office

Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel

De gegevens van uw profiel kan u overigens zelf aanpassen via de website waar u deze hebt ingegeven.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Zowel HR Rail als NMBS hebben een Data Protection Officer (Functionaris voor Gegevensbescherming) aangesteld die deze ondernemingen adviseert over de privacyregels en nagaat of zij de privacyregels naleeft.

Daarnaast waken zowel NMBS als HR-Rail erover dat uitsluitend de personen die uw persoonsgegevens effectief moeten verwerken voor hun professionele activiteiten binnen NMBS toegang hebben tot uw gegevens.

Voor alle belangrijke bestaande processen en alle nieuwe verwerkingsprocessen wordt een Data Protection Impact Assessment uitgevoerd waarin met de hulp van onze Functionaris voor Gegevensbescherming nagegaan wordt of de privacyregels nageleefd worden en uw persoonsgegevens steeds voldoende beschermd worden. Waar deze assessments resulteren in verbeterpunten worden deze strikt opgevolgd en moet er een oplossing voor gevonden worden vooraleer de verwerking te starten.

NMBS en HR Rail verbinden zich ertoe om alle gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking. Om deze veiligheid te garanderen, maken HR-Rail en NMBS onder meer periodieke back-ups.

Contactgegevens

U kunt met HR Rail contact opnemen via het e-mailadres railjobs@hr-rail.be of via het onderstaande postadres:

HR Rail

H-HR.05
Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), naamloze vennootschap van publiek recht, kan u bereiken op Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel (RPR Brussel: BE 0203.430.576) of via  privacy@belgiantrain.be.

De dienst Data Protection Office en de Functionaris voor Gegevensbescherming van NMBS kan u contacteren via Data Protection Office NMBS, Hallepoortlaan 40 te 1060 Brussel of via dataprotectionofficer@belgiantrain.be.

De Functionaris voor Gegevensbescherming van HR-Rail kan u contacteren op het e-mailadres dataprotection@hr-rail.be of via onderstaand postadres:


HR Rail

10.04 HR.003 Information Security & Data Protection Office

Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel

Als u niet tevreden bent over de manier waarop NMBS of HR-Rail uw persoonsgegevens verwerkt en over de reactie die u van hun Functionaris voor Gegevensbescherming op uw klacht hebt ontvangen, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

NMBS en HR-Rail behouden zich het recht voor om dit beleid voor de bescherming van uw persoonsgegevens steeds te wijzigen.

 Disclaimer

U wordt verzocht zelf (in uw cv, uw correspondentie, uw sollicitatiegesprekken) geen gegevens te verstrekken waaruit uw raciale of etnische afkomst, uw politieke opvattingen, uw godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakorganisatie blijken, noch waarin persoonsgegevens betreffende uw seksuele leven of gezondheid voorkomen. Doet u dit toch, dan zal u geen verhaal hebben tegen HR Rail.

D. Cookies

Op de Website worden zogenaamde "cookies" gebruikt, zijnde kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen en die het gebruik van de website vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren.


U kunt op de website kiezen welke cookies er geplaatst mogen worden met uitzondering van de strikt noodzakelijke cookies.


U kunt ook in uw browser de opslag van cookies uitschakelen of opgeslagen cookies verwijderen, maar dit kan leiden tot verminderde functionaliteit, vertraging of onbruikbaarheid van bepaalde delen van de Website.


Voor meer informatie aangaande cookies en de wijze waarop u deze, al naargelang het gebruikte type van browser, kunt verwijderen, wordt naar volgende website: www.allaboutcookies.org. verwezen.


De NMBS gebruikt volgende cookies: 

(i) Strict noodzakelijk cookies

Dit zijn cookies die u in staat stellen om de Website te bekijken, de functies op de Website (zoals uw winkelmandje bij een bestelling of het gebruik van live chat) te gebruiken en toegang tot beveiligde of geregistreerde gedeelten te krijgen. Indien het gebruik van deze cookies wordt uitgeschakeld, kan u bepaalde delen van de Website niet naar behoren gebruiken.

(ii) Functionaliteitscookies

Dit zijn cookies die in staat stellen om uw keuzes en voorkeuren (zoals taalkeuze, e.d.) te onthouden, om het gebruiksgemak van de Website te verhogen en u relevantere informatie te kunnen tonen.

(iii) Prestatiebevorderende cookies

Dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop u de Website gebruikt, zoals informatie aangaande de bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen, teneinde het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren. 

Prestatiebevorderende cookies zijn ook gekend onder de naam analytische cookies. Het is mogelijk dat de informatie die het gebruik van deze cookies oplevert verzameld wordt bij een derde partij. Voor het bezorgen van informatie aan NMBS om de Website en haar diensten te verbeteren, treden deze derden op als onderaannemer voor de NMBS. U vindt hieronder informatie over deze derden en hoe zij gebruik maken van de informatie die via de cookies verzameld worden.

Google Analytics

Deze webanalyse-service, die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), maakt gebruik van analytische cookies. De informatie die via de cookies verzameld wordt over het gebruik van de website door een bezoeker wordt samen met het IP-adres van die bezoeker naar Google gestuurd en door Google opgeslagen.


Google kan die informatie bijvoorbeeld gebruiken voor het volgende: 

 • Rapporten met betrekking tot advertentieactiviteit leveren aan adverteerders en websites die de advertenties hosten en ervoor zorgen dat die website-uitgevers worden betaald;
 • Website- en app-eigenaren die Google Analytics gebruiken, helpen te begrijpen hoe bezoekers omgaan met hun sites of apps;
 • Fraude en andere beveiligingsrisico's detecteren en bestrijden om gebruikers en partners te beschermen;
 • haar wettelijke verplichtingen nakomen;
 • haar producten verbeteren.

Voor al deze verwerking behalve de verwerking vermeld in punt 2, handelt Google als verantwoordelijke voor de verwerking. Voor meer informatie hoe Google uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen we u graag door naar de privacyverklaring van Google.

Sociale netwerken  

NMBS kan op de Website of in de Apps, informaticatoepassingen van derden opnemen die u de mogelijkheid bieden om inhoud van de Website met anderen te delen, hen te laten weten dat u de website raadpleegt of om uw mening over bepaalde inhoud van de Website of de Apps met hen te delen. Dat is met name het geval voor de knoppen 'Delen' en 'Vind ik leuk' van sociaalnetwerksites zoals 'Facebook', 'Twitter', 'LinkedIn' enz.

Sociale netwerken die dergelijke app-knoppen aanbieden, kunnen, mits uw akkoord, cookies plaatsen en u identificeren aan de hand van deze knop.  Een sociaal netwerk kan eventueel ook cookies plaatsen bij het bezoeken van NMBS-pagina op het sociale netwerk.  NMBS nodigt u uit het beleid voor de bescherming van persoonsgegevens van deze sociale netwerken te raadplegen om kennis te nemen van de doeleinden (waaronder reclamedoeleinden) waarvoor de browse-informatie die in dit kader door hen verzameld kan worden, gebruikt wordt.

   

Voor de aanwervingswebsites zoals « Indeed », « Jobat », Goldenbees » kunnen er cookies geplaatst worden om u en geval van een bezoek te kunnen identificeren. Deze cookies kunnen ook geplaatst worden tijdens een bezoek van de YouRecruit website.

NMBS nodigt u uit het beleid voor de bescherming van persoonsgegevens van deze sociale netwerken te raadplegen om kennis te nemen van de doeleinden (waaronder reclamedoeleinden) waarvoor de browse-informatie die in dit kader door hen verzameld kan worden, gebruikt wordt.

De NMBS werkt met Youtube om op hun website video’s betreffende het bedrijf en de aanwerving te kunnen publiceren. Als u hiermee akkoord gaat kan Youtube u dus gepersonaliseerde en pertinente advertenties sturen, bepalen hoe vaak een bepaalde advertentie getoond wordt, de effectiviteit van een advertentiecampagne bepalen, de gegevens betreffende een vorige bezoek bewaren of de verzamelde gegevens met derden, zoals andere adverteerder delen. Deze cookies worden door derden, zoals de met de NMBS verbonden vennootschappen en de adverteerder die deel van het advertentienetwerk uitmaken, op de website gebruikt en op uw toestel geplaatst

Voor meer informatie over hoe Youtube uw persoonsgegevens verwerkt verwijzen we u graag door naar de privacynotice van Youtube.

 (iv) Publicitaire cookies  

Dit zijn cookies die we gebruiken om u gepersonaliseerde en relevantere advertenties aan te bieden, te bepalen hoeveel keer een bepaalde publiciteit reeds werd getoond, de effectiviteit van een bepaalde reclamecampagne te berekenen, gegevens over een vorig bezoek bij te houden en om de verzamelde gegevens te delen met de betrokken derde partijen, zoals de adverteerders. Ze worden op de Website gebruikt en worden als u hiermee akkoord gaat op uw apparaat geplaatst door derden zoals de ondernemingen die aan NMBS gelinkt zijn en de adverteerders die deel uitmaken van het publiciteitsnetwerk van de Website.  

NMBS maakt gebruik van de volgende publicitaire cookies: 

Google Remarketing. Deze tool plaatst cookies op uw apparaat om u gepersonaliseerde advertenties te tonen. Deze advertenties houden rekening met uw vorige bezoeken aan de Website. Hierboven bij punt (iii) onder Google Analytics vindt u meer informatie over wat Google met de verzamelde informatie kan doen. Bijkomende informatie vindt u via volgende link.  

De Google Remarketing tool maakt gebruik van het Display Advertising netwerk van Google. 

Facebook Pixel, LinkedIn pixel, Goldenbees pixel, Jobat pixel en Indeed pixel. Dit is een voor u niet zichtbare afbeelding die opgenomen wordt op de pagina’s van onze website en die wordt bewaard op de servers van Facebook, LinkedIn, Goldenbees, Jobat of Indeed. Telkens u een pagina van onze site opent waar de Facebook pixel, LinkedIn pixel, Goldenbees pixel, Jobat pixel en Indeed pixel opgenomen is, wordt deze pixel naar uw toestel gedownload vanuit die Facebook, LinkedIn, Goldenbees, Jobat of Indeed server. Daarbij worden de volgende gegevens bezorgd aan Facebook, LinkedIn, Goldenbeesl, Jobat en Indeed: uw IP-adres en de specifieke kenmerken van uw toestel (bijvoorbeeld: type, besturingssysteem, specifieke software en hardware).  

Terwijl wij deze gegevens niet aan u persoonlijk kunnen linken, kan Facebook LinkedIn, Goldenbees, Jobat of Indeed dit wel indien u ook een profiel hebt op deze sites. Daarvoor treedt Facebook, LinkedIn, Goldenbees, Jobat of Indeed op als verantwoordelijke voor de verwerking. Wij nodigen u dan ook uit het privacybeleid van Facebook te raadplegen om kennis te nemen van de doeleinden (waaronder reclamedoeleinden) waarvoor de browse-informatie die Facebook verzamelt, gebruikt wordt.   

De NMBS ontvangt van Facebook zelf enkel statistische informatie en dus niet uw persoonsgegevens.  

Als u bepaalde advertenties niet wenst te ontvangen kan u in uw gepersonaliseerde pagina op Facebook, LinkedIn, Goldenbees, Jobat of Indeed uw advertentievoorkeuren aanpassen. Via de instellingen van uw mobiel toestel kan u ten slotte ook aangeven dat de machinegegevens niet aan derden meegedeeld kunnen worden.